Avdelingsdirektør (fast stilling) i Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter.

Kunnskapsdepartementet har om lag 300 ansatte fordelt på seks avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab.

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no 

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid (HFI) har ansvar for departementets arbeid med politikkutvikling og analyse innenfor høyere utdanning og forskning.

Videre har avdelingen ansvar for å koordinere Kunnskapsdepartementets internasjonale arbeid. Avdelingen har et særlig ansvar for koordinering av regjeringens forskningspolitikk og arbeidet med Forskningsrådets budsjett.

Nøkkelinformasjon:

søk her

Søknadsfrist: 21.mai

Avdelingen har seks seksjoner: seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid, seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk, seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler, seksjon for budsjett og koordinering, og seksjon for profesjonsutdanning og profesjonsforskning. 

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som avdelingsdirektør i avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid, som leder for seksjon for internasjonalt samarbeid.

Seksjonen har i hovedsak ansvar for koordineringen av Kunnskapsdepartementets internasjonale arbeid, både multilateralt samarbeid (UNESCO, OECD, Europarådet og Bologna-prosessen), samt bilateralt samarbeid med strategisk prioriterte land. Seksjonen har også et koordinerende ansvar for departementsledelsens internasjonale reiser og mottak av internasjonale besøk til departementet. Det er en annen seksjon i avdelingen som er ansvarlig for EU, EØS og Nordisk Ministerråd. En viktig oppgave for seksjonen er å sikre god koordinering med de ulike avdelingene i departementet.

Seksjonen har utstrakt samarbeid med Utenriksdepartementet og andre departementer, når det gjelder vurdering av saker som berører andre departementers sektorer.

Avdelingsdirektøren vil være ansvarlig for å lede seksjonens faglige arbeid, samt ha personalansvar for medarbeiderne i seksjonen og bidra aktivt inn i avdelingens ledergruppe. Det er forventet at avdelingsdirektøren bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og bruke seksjonens ressurser på en god måte, samt gjennomføre politisk vedtatte tiltak. En del av jobben vil også være å ha en tett dialog med departementets administrative og politiske ledelse.

Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Lede høyt kompetente medarbeidere og bidra til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Drive strategisk utviklingsarbeid og legge grunnlaget for politikkutforming. 
 • Koordinere og legge til rette for godt samarbeid med avdelingene i KD, andre departementer, underliggende virksomheter og andre relevante aktører.
 • Representere Norge i ulike internasjonale fora. 
 • Reising må påregnes. 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner 

 • Du har høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende realkompetanse. 
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 
 • Du har meget gode lederegenskaper. Erfaring som personalleder eller fra ledelse av større prosesser/prosjekter vil bli vektlagt.
 • Du har god rolleforståelse og forståelse for politiske prosesser. 
 • Du har god prosesskompetanse. 
 • Du har kjennskap til utdannings- og forskningspolitikken. 
 • Du har kjennskap til internasjonalt kunnskapssamarbeid. 
 • Du har relevant arbeidserfaring. Internasjonal arbeidserfaring blir vurdert som positivt. 

Personlige egenskaper

 • Du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
 • Du har gode analytiske evner og god vurderingsevne. 
 • Du har evne til å jobbe planmessig. 
 • Du er forberedt på å jobbe i raskt tempo og med korte frister. 
 • Du trives med å skape gode resultater sammen med andre. 
 • Du har evne til å tenke nytt og stille spørsmål ved etablerte praksiser og rammebetingelser. 
 • Du har evne til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsprosesser. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG. Sikkerhetsklarering er en avgjørelse tatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av sikkerhetsgradert informasjon. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finnes på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM): Sikkerhetsklarering - Nasjonal sikkerhetsmyndighet (nsm.no)

Mangfold og inkludering

Kunnskapsdepartementet er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, hull i CV og etnisk bakgrunn. Kunnskapsdepartementet er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi oppfordrer deg som har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn til å krysse av i aktuell kategori. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen

Slik søker du 

Send søknaden din elektronisk via lenken "Søk her" øverst til høyre på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi ber om at du henter ut en digitalt signert PDF med dine utdanningsresultater fra Vitnemålsportalen og laster den opp når du søker på stillingen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved en godkjenning fra NOKUT. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte ekspedisjonssjef Anne Line Wold tlf. 995 97 446, e-post: alw@kd.dep.no 

Spørsmål om stillingen

Anne Line Wold

Ekspedisjonssjef

995 97 446

alw@kd.dep.no

Generell info

Søknadsfrist: 21. mai 2024

Arbeidsgiver: Kunnskapsdepartementet

Kommune: Oslo

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Kirkegata 18, 0032 Oslo

Powered by Labrador CMS