Bøker på en bibliotekskranke

Bibliotekar

Er du Gol bibliotek sin nye bibliotekar?

Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol vidaregåande skule, Læringssenteret Gol og grunnskulen i Gol med biblioteksjef og 2,8 bibliotekarar. Biblioteket opplever aukande besøk og har gode moglegheiter til å bli ein enda meir sentral del av kommunens kulturtilbod. Vi har eit nært fagleg samarbeid med andre bibliotek i Hallingdal, eit aktivt miljø, og vi ser fram til at vi blir fleire som kan utvikle dette.

Søk her

Jobbtype: Fast 

Heiltid/Deltid: Heiltid 

Arbeidstid: Dag 

Søknadsfrist: 20.06.2024 

Tiltreding: 01.08.2024 

Arbeidsstad: Gol bibliotek 

Kontaktpersonar: Karin Bjørge tlf: +47 32029280 Mads Elbrønd mob: +47 40916449 

Heimeside: www.gol.kommune.no 

Adresse: Gamlevegen 4 3550 Gol 

Vi søker ein bibliotekar med primært ansvar for bibliotektenesta for Gol vidaregåande skule. I tillegg til samarbeidet med skulen sine avdelingar om faglitteratur og rettleiing av tilsette og elevar, vil bibliotekaren vera ein viktig samarbeidspartnar og bidragsytar i arbeidet med språk, litteratur, leselyst og kjeldebruk.

Den som blir tilsett er del av eit team som deler ansvar for mellom anna publikumsretta aktivitetar knytt til ulike arrangement, skrankevakter og registreringsoppgåver. Kvelds- og laurdagsvakter må påreknast.

Arbeidsoppgåver:

• Aktiv deltakar i bibliotekutvikling for framtida.

• Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar, mellom anna Den kulturelle skulesekken.

• Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukargrupper på Gol vidaregåande skule

• Samarbeid med tilsette ved Gol vidaregåande skule.

• Bestilling og handsaming av digitale ressursar til enkelte elevar på vidaregåande skule.

• Samarbeid med andre verksemder, lag og organisasjonar.

• Kvelds- og laurdagsarbeid etter vaktplan.

• Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga.

Kvalifikasjonar:

• Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap eller tilsvarande høgare utdanning.

• Anna kompetanse kan vurderast for kandidatar som ønsker å utdanne seg til bibliotekar, til dømes lærarutdaning

• Gode ikt-kunnskapar

Vi søker etter deg som:

• Kan kommunisere godt med både elevar og kollegaer, og som trivast i klasseromsituasjonen.

• Er allsidig og utåtvend

• Har evne og vilje til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre. Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

• Ein unik sjanse til å vere med å utvikle eit moderne kombinasjonsbibliotek saman med gode kollegaer.

• Gol kommune tilbyr god pensjonsordning og kan hjelpe til med å skaffe bustad og evt. barnehageplass.

For stillinga gjeld:

• Tilsetting som bibliotekar i Gol kommune etter gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar.

• Tidspunkt for tiltreding kan diskuterast. Løn etter avtale.

Anna:

• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.

• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:

• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.

• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Gol kommune Kulturavdelinga

Gol er utdannings- og handelsknutepunkt i Hallingdal og huser ca. 4 700 innbyggere. Universitetet i Sørøst-Norge etablerer et Campus Hallingdal på Gol i 2024. Vi satser på utdanning, innovasjon og forskning. Golnøklene, samskaping, innbyggerdialog og bærekraft låser opp det «Gode liv på Gol» for våre besøkende og fastboende. Vi kan tilby svært gode forhold for en aktiv fritid, enten det er friluftsliv eller kultur. Hallingdal har 14 skianlegg med Hemsedal som det største. Gol ligger midt imellom øst og vest med kort vei til både Oslo og Bergen. Det er Bergensbanen som binder oss sammen med Norges to største byer. Kommunen er inkluderende og familievennlig. Vi har både ny 1-10 skole og ny idrettshall, god barnehagedekning og et variert skoletilbud med både videregående skule, folkehøyskole og snart et universitet.

Powered by Labrador CMS